Beleid &
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betaling

Alle genoemde huurprijzen zijn inclusief 21% btw voor particuliere klanten en exclusief 21% btw voor zakelijke klanten. Legitimatie verplicht. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan en door de gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen van het materiaal en het moment van terugbrengen/ophalen van het materiaal. Beschadiging wordt aan de huurder ook in rekening gebracht. De door u gehuurde materialen worden door ons schoon en in goede staat afgeleverd. Wij verwachten deze dan ook in dezelfde staat terug. Schoonmaak-en reperatiekosten zullen door ons aan u worden doorberekend.

Let ook op de ophaal-en retourdatum en tijden. Over te laat teruggebrachte materialen word minimaal 1 dag, of het aantal dagen te laat volledig doorberekened.

Het gebruik van onze objecten zijn geheel voor eigen risico. De huurder kan Haayer-Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, ongeval of letsel, (materiaal of persoonlijk) door welk toeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na het gebruik van de objecten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan materiaal of derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de verhuur in welke vorm dan ook.

Privacy verklaring

Haaijer Verhuur, gevestigd aan Industrieweg 50 7902 AB Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haaijer Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haayerverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haaijer Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Haaijer Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Haaijer Verhuur neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haaijer Verhuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haaijer Verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Haaijer Verhuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haaijer Verhuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haaijer Verhuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haaijer Verhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@haayerverhuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Haaijer Verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haaijer Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boersmadienstverlening.nl